I dag markerer vi Verdens miljødag

Publisert av: tromsosv Publisert: 05. juni 2024
Oppdatert: 05. juni 2024
Lesetid: ca. 3 min

Verdens miljødag er en av FN-dager og markeres globalt den 5. juni for å mobilisere til handling for å anerkjenne, beskytte og gjenopplive jordkloden.

Klimaet er i endring, men hvorfor?

Klimaet er i endring i dag fordi det slippes ut mer drivhusgass i atmosfæren enn det som er naturlig for jordkloden. Derfor skjer den globale oppvarmingen stadig raskere. Et eksempel på drivhusgass er karbondioksid, CO2. Gassen gjør drivhuseffekten sterkere og mindre varme slippes ut gjennom atmosfæren.

Hovedårsaken til økt global oppvarming er de store fossile utslippene og klimagasser. Den vanligste energikilden vi mennesker har i dag er fossile brensler, som kull gass og olje. Her ligger stoffet karbon. Når fossilt brensel forbrennes, slippes det ut mer CO2 ut i atmosfæren. Det er ikke bra for miljøet.

Hvis vi skal stanse klimaendringer må vi slippe ut mindre klimagass enn det vi gjør i dag. Det krever løsninger som fjerner CO2 i atmosfæren, eller vi må lagre mer karbon. Norge har forpliktet seg til å oppfylle Parisavtalens mål om å begrense temperaturstigningen til 1,5 grader. Innen 2040 skal Norge ha nærmest null utslipp. Men det krever politisk vilje og handling.

Vi må redusere energiforbruk og erstatte fossil med fornybar energi, samtidig som vi sørger for at naturen klarer å binde karbon slik at ikke mer karbon slippes ut i atmosfæren. Norge har et særskilt ansvar fordi vi har i femti år eksportert olje og gass noe som har bidratt til store globale klimagassutslipp. Norge må bidra til utslippskutt og sørge for at vi blir mer energieffektive. Samtidig vil vi sørge for at det grønne skiftet er rettferdig. All utbygging av fornybar energi innebærer inngrep i naturen. Av hensyn til natur og urfolk, mener SV at vi må alltid avveie behovet for mer ren kraft og konsekvenser for naturen, og vi alltid må respektere urfolksrettigheter og vi må sørge for at arbeidere har fortsatt en meningsfull jobb å gå til under og etter den grønne omstillingen.

Noen av SVs gjennomslag

For Tromsø SV er klima og miljø en del av kommunepolitikken. I 2023 gikk SV til valg på å redusere klimagassutslipp og forurensing i Tromsø, ivaretakelse av natur og hav, samt sørge for mer gjenbruk og mindre forbruk. Så langt har Tromsø SV sørget for at kystsoneplanen ivaretar hensynet til livet i havet og vi har arbeidet for en lovendring som sørger for at dagens anlegg blir mer utslippsfri. Vi har også tatt vare på Finnheia ved at vi har stemt nei til å utbygge friluftsområdet til fordel for en hyttelandsby i forbindelse med arealanlegget Arctic Center i Håkøybotn.

Vi har også andre pågående prosjekter som vi jobber for. Vi står fortsatt på med å få Nord-Norgebanen hit, som skal redusere trailertransport og flytrafikk. Vi bruker Bypakken og arealplanleggingen aktivt for å redusere energikrevende transport og mine bilbruken i Tromsø. Her prioriterer vi trygge skoleveier og gang- og sykkelveier, bedre kollektivfelt og bussterminaler og holdeplasser. Vi er også i gang med å forbedre klimabudsjettet til kommunen hvor vi jobber for å innføre et årlig klimaregnskap som viser resultatene av klimatiltakene til kommunen.

I 2021 gikk SV til stortingsvalg på å gjøre noe med miljøproblemet. Noen av SVs gjennomslag så langt er:

Les mer om SVS gjennomslag her: https://www.sv.no/gjennomslag/#et-rettferdig-gront-skifte