Samarbeidspartienes enighet om Tertialrapport 1

Publisert av: tromsosv Publisert: 18. juni 2024
Oppdatert: 18. juni 2024
Lesetid: ca. 4 min
Gruppeleder Pål Julius Skogholt
Foto: Marius Fiskum

SV berger søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO, berger økningen av sosialhjelpssatsene med kr 900 000,-, berger satsningen på samisklærere med kr 200 000, berger deler av åpningen på ungdomsklubbene og berger utlånssentralen Turbo.

I likhet med tre av fire kommuner i Norge hadde Tromsø kommune et merforbruk ved årsregnskapet. Tromsø er i en alvorlig økonomisk situasjon. SV og samarbeidspartiene leverer et forslag som balanserer behovet for omstilling med behovet folk har for gode tjenester. Dette er vårt forsøk på å ta vare på de som har minst.

Hele samarbeidspartienes forslag kan løses her:

Inndekning, driftsbudsjett: 

Disse innsparingene benyttes på følgende måte:  

  1. Nye mønstre: 750 000 kroner
  2. Turbo: 150 000 kroner
  3. Åpningstid ungdomsklubb + Etter skoletid: 550 000 kroner
  4. Søskenmoderasjon: 2 600 000 kroner
  5. Samisklærere: 200 000 kroner
  6. Økning sosialhjelpssatser: 900 000 kroner

SUM: 5 150 000 kroner   

Tiltaksbeskrivelse:

  1. Styrke prosjektet Nye mønstre – trygg oppvekst 

Beskrivelse av tiltaket: Nye mønstre – trygg oppvekst prøver ut en ny måte å organisere tjenester på. Prosjektet tilbyr familiekoordinatorer til familier som har lav inntekt over tid og som ønsker hjelp knyttet til arbeid, bosituasjon, økonomi eller lignende. Familiekoordinator vil være én kontaktperson inn mot hjelpeapparatet og vil være i tett kontakt med både barn og voksne i familien som deltar i prosjektet. Tett kontakt over tid gir familiekoordinator oversikt over familiens totalsituasjon og sikrer familien rett hjelp til rett tid.  

Nye mønstre – trygg oppvekst finnes i flere kommuner, og viser gode resultater. Både lokale og nasjonale aktører peker på tiltak som dette, som gir tett, koordinert, målrettet, fleksibel og langvarig oppfølging av familier. 

Tromsø kommune har startet opp et treårig prosjekt med tre ansatte.

Vi foreslår å styrke prosjektet med to stillinger. Halvårseffekt kroner 750 000.  

Hasteutvalget foreslo i sin tiltaksliste en ordning med mentorungdom knyttet til Turbo i forbindelse med mobilt utlånssted. Bevilgningens formål er å iverksette denne ordningen.  

Bevilgningens formål er at tiltaket Etter skoletid i sentrum kan videreføres, samt utvidet åpningstid av ungdomsklubbene. 

Det foreslåtte kuttet av søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO gjennomføres ikke.  

Delvis tilbakeføring av rekrutteringstiltak for samisklærere. 

Bevilgningen skal benyttes til å øke sosialhjelpssatsene med 5,2% utover de statlig fastsatte satsene. Økningen vil følgelig være i samsvar med den generelle lønnsutviklingen i 2024, og vil demme opp for økte levekostnader i samfunnet. 

Verbalpunkter:

Kommunestyret ønsker at skiltingen endres slik at turbussene må følge samme rute som rutebussene i blant annet Anton Jakobsens Veg i Tromsdalen. Dette må skje innenfor rammene Tromsø kommunen har som skiltmyndighet for kommunal veg, og forslaget må utredes før gjennomføring.   

Investeringsbudsjett: