Byutvikling og gode lokalsamfunn

Les kapittelet samferdsel

Levende bysentrum, gode og allsidige bydeler og aktive bygdesamfunn er målet for en god areal- og samfunnspolitikk. Dette må harmoneres med at vi må gjøre noe med de høye boligprisene, og sørge for mer miljøvennlige løsninger for arealbruk, samferdsel og utbygging. En viktig nøkkel her er å gjøre bydelene våre mer attraktive, med rom for ulike typer boliger; bredt tjenestetilbud; og ikke minst: Nær tilgang på natur og gode friluftsområder. Tilsvarende må vi styrke mulighetene for gode bygdesamfunn, på yttersida og på fastlandet.

Vi må kombinere det gode liv med miljøvennlige løsninger for alle i Tromsø.

Det er viktig å utnytte arealet i de bynære områdene. Her kan vi bygge boliger tett og høyt, samtidig som vi ivaretar gode bomiljø og frigjør areal til felles bruk. Vi trenger sol, lys og luft, felles oppholdsplasser, balløkker og gode lekeplasser. Vi må sørge for god arealplanlegging, med vekt på medvirkning og det vi har av kunnskap om barns lek og alle menneskers behov. Vi må bevare grønne fellesarealer, og ikke minst er tilgangen til Tromsømarka viktig. Vi vil bo i en by der det fortsatt er sol i sentrum og der alle har tilgang til marka og til sjøfronten.

Vi må satse mer på bydelene våre. Kvaløysletta har et stort potensial, og det er det rom for å bygge flere leiligheter i tillegg til den eksisterende eneboligbebyggelsen. Bydelen har gode skoler og barnehager i nærmiljøet, og får nå ny ungdomsskole og nytt bo- og omsorgssenter (sykehjem). Det mangler fortsatt lokaler til kultur- og fritidsaktiviteter, noe av dette blir løst i tilknytting til ny ungdomsskole. Flere skolebygg må tilrettelegges for allsidig bruk etter skoletid. Det bør gjøres mer for å utvikle de to bydelssentrene Slettatorget og Storelva, og ikke minst er utbygging av busstraseene og gang- og sykkelstier viktig for bydelen. Vi tror at når disse brikkene sammen med et enda bedre busstilbud er på plass, så er det mulig å få til boligbygging uten å øke biltrafikken.

Det skal nå også satses spesielt på bydelene Stakkevollan og Kroken, som har andre utfordringer. Også her handler det om skoler, barnehager, idretts- og kulturaktiviteter; godt bydelssenter med butikker, busstilbud, gang- og sykkelveger og nærhet til natur og friluftsliv. Slik kan vi fortsette fra bydel til bydel, på fastlandet og på Tromsøya. 

Tromsøs har viktige distriktbygder somer basert på næringer som fiske og fiskebruk havbruk, landbruk og etter hvert en del turisme. Nærhet til barnehager og skole og kultur- og idrettsaktiviteter er viktig også for folk her. Kystsoneplanen åpner for en miljøvennlig oppdrettsnæring, som lar seg kombinere med lokalt fiske og friluftsliv. Ikke minst er det viktig å ta vare på matjorda vår. Nærhet til ren kyst og natur, bærplukking, jakt og fiske er viktig for det gode liv på yttersida såvel som i Ullsfjordområdet.

I Tromsø må du ikke gå mange skritt for å komme ut i naturen. Dette er en styrke både i bygdene, i bydelene og i sentrum. SV vil ikke tillate mer bygging som hindrer allmennheten tilgang til fjæra. Vi vil bo i en by der det fortsatt er sol i sentrum og der alle har tilgang til sjøfronten. Vi må sikre vern og tilgang til natur og sjøsonen gjennom kommuneplanens arealdel og oppfølgende arealplaner.

Boligprisene i Norge og i Tromsø er blitt altfor høye. Ved å kjøpe Åsgårdmarka og opprette Tromsøbolig KF har SV og samarbeidspartiene tatt viktige steg mot å få boliger med sosial profil, klimanøytralitet og god arkitektonisk kvalitet. Ved å gjøre mange boliger tilgjengelig kan kommunen stoppe prisveksten ved å lage et gulv i markedet.

For å skape varierte bomiljø, må omsorgs- og utleieboliger være tilpasset ulike familiestørrelser og livsfaser og fordeles i alle bydeler. SV vil også at kommunen skal støtte opp om private initiativ, der formålet er å skape gode bomiljø som kan fremme sosial aktivitet og motvirke ensomhet.

Tromsø SV vil bruke arealplaner aktivt for gode lokalsamfunn og levende bysentrum ved å

SV vil sørge for et variert bomiljø og billigere og tilrettelagte boliger for de som trenger det ved å

SV vil blant annet ivareta lokaldemokratiet ved å

Les kapittelet helse, omsorg og livskvalitet