Helse, omsorg og livskvalitet

Les kapittelet byutvikling og gode lokalsamfunn

Vi lever lengre, det gir oss også utfordringer med å tilrettelegge for tilstrekkelige helse- og omsorgstjenester og god livskvalitet. Satsingen må gå langs to dimensjoner:

Folkehelse handler om gode lokalsamfunn med aktive medborgere, lite forurensing og støy, lett å komme seg fram til beins, i rullestol eller med sykkel, gode møteplasser, rom for fysisk aktivitet og nærhet til natur. God sunn mat på skolen og i eldreomsorgen er også viktige folkehelsetiltak. Fokus må også være på å jamne ut sosiale og økonomiske forskjeller i Tromsøsamfunnet. Her i Tromsø viser levekårsundersøkelser at vi har betydelige helseforskjeller i befolkningen, og forskjellene er knyttet til økonomisk ulikhet og stedet man bor. Det innebærer at det må satses spesielt på områder med levekårsutfordringer, og at det må stilles krav til god planlegging av boområder i Tromsø. Medvirkning og lokaldemokrati der alle kommer til orde er også en viktig del av folkehelsearbeidet.

Tromsøsamfunnet skal ha plass til funksjonsmangfold gjennom hele livet. Nærområder, aktiviteter, barnehager, skoler, kultur- og idrett, boliger og samferdsel må utformes slik at alle kan delta. Gode hjelpetjenester skal bidra til selvbestemmelse, deltakelse, likeverdighet og livskvalitet.    

Tromsø må bli et aldersvennlig samfunn. Eldrerådet og Helse og velferdsutvalget har vedtatt at kommunen skal i gang med et prosjekt om hvordan utforme samfunnet for å ivareta en stadig større andel eldre mennesker. Aldersvennlig samfunn handler om universell utforming, og om meningsfylte aktiviteter der eldre føler seg velkommen, det handler om boligutforming og varierte og tilrettelagte uteområder med rom for alle aldersgrupper og typer mennesker. Det er viktig å koble sammen kommunen, frivilligheten, næringslivet og de enkelte innbyggerne sammen for å få til de gode løsningene. Slik vil vi kunne være aktive lengre, det handler om å og samtidig bo trygt fordi vi kjenner naboen, vi vet om hverandre og det er lettere og hyggelig å bry seg om hverandre. Den kulturelle spaserstokken er et viktig bidrag.

Rekruttering og god kompetanse er hovedutfordring nr 1 for gode helse- og omsorgstjenester. Vi blir flere eldre, og vi trenger folk som være med å utforme gode tjenester i Tromsø. Da er det viktig å rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft som kan være med å utvikle tjenestene i samarbeid med andre. SV vil derfor støtte opp om tiltak som gjær det mer attraktivt å jobbe i helse- og omsorgssektoren. Det handler om lønn, men også faglig utvikling og innflytelse på arbeidsplassen.

Mangel på personell tvinger offentlig helse til å kjøpe dyre vikarer fra private vikarbyrå. Det er en ond sirkel med dårlig ressursutnyttelse og press på de ansatte som må jobbe mer turnus og får større arbeidsbelastning. Dette fører igjen til større sykefravær enn nødvendig.  SV vil derfor satse på flere faste stillinger og bedre grunnbemanning. Vi vil også fortsette arbeidet med å tilrettelegge for en heltidskultur, der alle får muligheten til hele stillinger i omsorgstjenestene.

Tromsø trenger flere og varierte omsorgsboliger. 
Med flere eldre som lever lengre er det behov for flere plasser i eldreomsorgen. Det viktigste framover er å satse på et variert tilbud av gode omsorgsboliger med mulighet for fleksibel og heldøgns omsorg for de som ikke lenger har helse til å bo i eget hjem. En god omsorgsbolig utsetter og i mange tilfeller minsker behovet for sykehjemsplass. Omsorgsboliger gir mer selvbestemmelse og for mange gir det bedre livskvalitet.

Nye Kvaløya bo- og velferdssenter. Nye Kvaløya Bo- og velferdssenter vil være den største satsingen på eldreomsorg i perioden. Det skal være et godt sted å bo for personer med demenssykdom. SV er positiv til at det legges flere funksjoner til senteret i tillegg til sykehjemsplasser, omsorgsboliger og dagsenter. Det bør legges til rette for at frivillige organisasjoner skal kunne ha aktiviteter som kan aktivisere beboerne.

Å skape varierte bomiljøer med gode og mer kollektive boliger for eldre er også en viktig del av et aldersvennlig samfunn. Ensomhet er et stort og økende problem blant eldre, og kommunen skal være positiv til initiativ som kommer fra private som ønsker å ta ansvar for egen alderdom ved å bygge kollektive boliger i egen regi. Det vil øke tryggheten ved å bo hjemme lengre, det vil sikre økt sosial kontakt og det vil gjøre det lettere for kommunen å yte hjemmetjenester når behovet oppstår.

Bedre fastlegeordning og ny legevakt. Tromsømodellen er kommunens svar på fastlegekrisen. Basistilskuddet økes, det opprettes flere stillinger slik at flere pasienter får fastlege og belastningen på den enkelte lege reduseres. Det er egentlig et statlig ansvar å finansiere fastlegeordningen, men de statlige bidragene har ikke vært tilstrekkelig til å sikre nødvendig rekruttering. SV vil sørge for at Tromsømodellen videreføres samtidig som vi vil arbeide for at Staten tar større ansvar for at fastlegeordningen skal fungere etter intensjonen. Vi vil sørge for at det er ledig kapasitet i systemet som gjør at alle får tilgang til fastlege og at det blir enklere å bytte. Legetjenesten knyttet til elver og institusjoner må styrkes. 

Ny legevakt i Breivika skal etter planen være ferdig i 2027. Alternativet som er valgt, er det beste ut fra alle hensyn. SV vil følge opp at kommunen får en legevakt som ivaretar alle de funksjoner som en moderne legevakt skal ha. SV vil integrere funksjonen overgrepsmottak bedre i legevakten.  Ut fra tilstanden til dagens legevakt, er det viktig at byggeprosessen ikke blir forsinket. SV vil også påse at legevakta bygges etter miljøstandarder som ivaretar våre klimamål.

Alle barn skal få et godt møte med livet i Tromsø. Graviditeten er en tid preget av glede forventning. Det er også mye nytt man skal lære seg og mange vordende foreldre har stort informasjonsbehov. For kommende foreldre som opplever spesielle bekymringer og helsemessige utfordringer under svangerskapet er oppfølgingen fra jordmødre ekstra viktig. Etter fødselen er det helsestasjonenes oppgave å gi god veiledning til foreldre. Omtrent en av ti kvinner rammes av fødselsdepresjon og trenger støtte. Helsestasjonen er også viktig for å oppdage og følge opp barn som av ulike årsaker ikke utvikler seg som normalt. Jordmortjenesten og helsestasjonene er en svært viktig del av kommunens folkehelsearbeid.  Tromsø SV mener dette er tjenester som må prioriteres høyt.

Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer psykisk helse som: «en tilstand av
velvære der individet kan realisere sine muligheter, håndtere normale stress-
situasjoner i livet, arbeide på en fruktbar og produktiv måte og har mulighet til å bidra overfor andre og i samfunnet.» Psykisk helse påvirkes av forhold som sosialt
nettverk, inkludering, fysisk aktivitet og tilgang på helsetjenester, og det er viktig å
tilrettelegge for psykisk funksjonsmangfold i samfunnet, slik at alle «kan være med». Psykiske helse skapes der vi lever livene våre, i familiene, i nabolagene, på skolene, på arbeidsplassene og i institusjonene våre. SV-politikk fremmer sosial rettferdighet og gode livsbetingelser for kommunens innbyggere. Dette bidrar også til å styrke vår psykiske helse.

Kommunens skal ha et godt utbygget lavterskeltilbud for
psykiske plager og lettere psykiske lidelser til både barn og voksne
. Barn og
ungdommer har tilbud gjennom skolehelsetjenesten, helsestasjonen og Psykhjelpen. Losen lavterskelsenter gir behandling til voksne med rusutfordringer og lettere psykiske lidelser. I 2022 ble det også etablert et tilbud for livskrisehjelp i kommunen. Innbyggere som opplever plutselige dødsfall, samlivsbrudd eller ulykker kan nå raskt få den hjelpen de trenger. 

Vi mangler et lavterskeltilbud til eldre. Mange er tilfredse med livet langt inn i alderdommen, men høyere alder bringer også med seg tapsopplever som kan føre til psykiske helseplager. På grunn av stor pågang i kommunens lavterskeltilbud prioriteres unge voksne og personer som har hjemmeboende barn først. Dette fører til at de eldre havner nederst på prioriteringslista. Vi kan løse denne utfordringen ved å opprette et eget lavterskeltilbud for eldre mennesker som opplever psykiske helseplager.

Kommunen skal sørge for at personer med langvarige og alvorlige psykiske lidelser kan leve så gode liv som mulig. Dette krever individuelt tilpassede tiltak på flere områder som bolig, kultur- og fritidstilbud, økonomi og sosiale nettverk. Det eksisterer også flere typer oppsøkende behandlingsteam som retter seg mot å gi hjelp til å mestre hverdagen for denne gruppen.

SV vil tilrettelegge gode lokalsamfunn og fremme folkehelse ved å

SV vil tilrettelegge for at Tromsø blir et mer funksjons- og aldersvennlig samfunn ved å

Tromsø SV vil styrke tjenestene i eldreomsorgen i Tromsø ved å

SV vil bedre helsetjenestene i Tromsø ved å

Tromsø SV vil styrke psykiske helsetjenester ved å

Les kapittelet oppvekst