Kultur, idrett og friluftsliv

Les kapittelet oppvekst

Å satse på kultur, idrett og friluftsliv er å satse på mennesker og bygge samfunn med fellesskap, aktivitet debatt og glede. Tromsø skal være en kommune der alle får mulighet til å oppleve idrettsglede, uttrykke seg kreativt, delta i aktiviteter og være i kontakt med naturen; uavhengig av økonomi, bakgrunn og funksjonsnivå. I denne valgperioden vil vi først og fremst satse på å bedre fritids-, kultur- og idrettstilbudene i bydeler og distrikt. Dette er også god miljøpolitikk!

I FNs barnekonvensjon artikkel 31 står det at barn har rett til: «hvile og fritid og til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder og til fritt å delta i kulturliv og kunstnerisk virksomhet». Fritidsklubber er med på å fremme gode oppvekstmiljøer, positive aktiviteter og fellesskap. Tromsø kommune har seks juniorklubber for barn på mellomtrinnet og tre ungdomsklubber. Nylig åpnet Grab, en sosial møteplass som tilbyr egenorganisert aktivitet på Stakkevollan og Ungdommens møteplass (UMT) i Tromsø sentrum. Det skal også bygges en helt ny skatepark i Nansenparken, og fra i år har kommunen også gjort det enklere å låne skoler for barne- og ungdomsorganisasjoner som vil arrangere møter og aktiviteter.

Likevel har vi fortsatt en jobb å gjøre for barn og unge! Folkehelseinstituttets oppvekstprofil for 2023 viser at barn og unge i Tromsø er betydelig mindre fornøyd med treffsteder sammenlignet med ungdommer ellers i landet. Det er også færre barn og unge som er med i fritidsorganisasjoner og flere som er ensomme.

Tromsø SV mener det nå må sikre at barn og unge har trygge og gode møteplasser, uansett hvor de bor. Alle må få muligheten til å være med i det sosiale felleskapet. Vi er inne i en dyrtid, mange familier må prioritere hardt, og foreldre vet at fritidsaktiviteter er kostbare. For barn og unge som ikke deltar i organiserte aktiviteter er det ekstra viktig med fritidsklubber for å lære nye ting, møte venner og trygge voksenpersoner. For noen kan det å prøve ut aktiviteter på fritidsklubbene også være en vei inn i organiserte fritidsaktiviteter.

Tromsø bibliotek og byarkiv er Tromsøs mest brukte kulturtilbud som formidler kunnskaps- og skjønnlitteratur til hele befolkningen, og er en sentral møteplass og debattarena.  Bibliotekfilalene i Tromsdalen og Kroken er viktige tilbud i bydelene, det samme gjelder distriktsfilialene i Lakselvbukt og Brensholmen.  Sammen med Bokbussen blir bøkene tilgjengelig for mange. Bøker bør være en dagligvare, særlig for barn og unge. Ved å styrke skolebibliotekene, og la noen av dem fungere som åpne folkebibliotekfilialer, kan Tromsøs befolkning få et bedre, og mer likeverdig bibliotektilbud. Og barn kan lett få tilgang til bøker.  Digitale løsninger gjør at det er mulig med ganske vide åpningstider, slik de bl.a. har i Lakselvbukt filial. 

Kulturskolen gir barn og unge mulighet til å drive med musikk, dans, teater og visuell kunst. Det meste av tilbudet fins på Sør-Tromsøya; Kulta i Tromsdalen og Rådstua teaterhus i byen har teatertilbud, og for øvrig er det noen kulturskoletilbud på skoler i andre bydeler. Kulturskoletilbudene må gjøres tilgjengelig for flere barn og unge. Det må etableres flere kulturskoleaktiviteter i bydeler og bygder, gjerne lagt til fritidssentrene og til skoler. Gjennom å styrke og videreutvikle samarbeidet mellom kulturskolen og SFO/skole kan flere få tilgang til kulturskoletilbud i Tromsø.

Festivalene gleder Tromsøs befolkning og besøkende med musikk, film, og kunst gjennom hele året. Festivalene er på mange måter motoren i Tromsøs rike kunst- og kulturliv; de gir folk nye opplevelser gjennom å koble det internasjonale og lokale kunst- og kulturlivet, og de gir aktivitet og arbeid til de mange frilansmusikerne, artistene og kunstnere som bor her. Festivalene påvirker kulturtilbudet gjennom hele året, og har store kulturelle, økonomiske og sosiale virkninger, og de er med å bygge et rikere Tromsø. Kommunen bidrar som vertskap og partner i flere av dem, og det er viktig med gode rammebetingelser og utviklingsmuligheter for festivalene.

Rådstua teaterhus, Kunstens hus, Verdensteatret, Kulturhuset og nytt samisk hus. Å skape kunst og kulturopplevelser krever gode produksjons- og visningsarenaer, ulike typer kulturhus. SV vil først og fremst ta vare på og videreutvikle kulturhusene vi har, som rommer viktige miljøer for frilanskunstnere, gode kulturtilbud og festivaler. Rådstua og Kunstens hus er baser for Tromsøs frilansmiljøer innen scenekunst og visuell kunst, og står nå klare for rehabilitering. SV ønsker også å bevare Verdensteatret som både cinematek og kafé som et levende kulturbygg i Tromsø. Gitt filmkulteren og utelivets bidrag til bolyst i byområdet er det nødvendig at ett av sentrums eldste og mest ærverdige bygg både er universelt tilgjengelig og pusses opp til en standard der befolkningen kan ha glede av kulturtilbudet. Neste nye kultursenter som skal realiseres i Tromsø, blir Samisk hus. Tromsø har et bredt og nyskapende miljø av samiske musikere, kunstnere og artister i alle sjangre som er viktig for kulturlivet. Gáisi språksenter bør være en del i samisk hus.

SV støtter at Nordnorsk kunstmuseum og Arktisk filharmoni skal samlokaliseres i et nytt bygg, finansiert med statlige midler. «Tromsø kulturkvartal» kan få 1200 sitteplasser og åpne et nytt topp marked for konserter og konferanser, samt frigjøre dagens bygg for filharmonien, Kulturhuset, til semiprofesjonelle aktører. Dersom utredningene viser grunnlag for videre planlegging, må kostnadene i prosjektet i hovedsak være statlig finansiert, og ikke fortrenge nødvendig satsing på kulturscenene nevnt ovenfor. I tillegg skal nybygget til Norges arktiske universitetsmuseum inn i det utvidede kulturkvartalet. Dette skal bygges for statlige midler.

Gode fasiliteter er viktig for at flere kan delta i barne- og ungdomsidrett. Vi vil prioritere å vedlikeholde eksisterende idrettshaller, samt å bygge anlegg i lokalmiljøene. Det blir bygget ny idrettshall i tilknytting til Kvaløya nye ungdomsskole. Det er videre viktig å satse på mindre nærmiljøanlegg for ulike aktiviteter i nærmiljøene.

Tromsøbadet har blitt en viktig arena for idrett, fritid og integrering. Flere bader og folk bader oftere enn før Tromsøbadet ble bygget. Utbygging av haller har imidlertid på grunn av Tromsøbadet, blitt enda mer forsinket da Tippemidlene har gått dit. Nå er det på tide med nye prioriteringer. Gode fasiliteter er viktig for at flere kan delta i barne- og ungdomsidretten. Vi må også vedlikeholde eksisterende haller. Vi vil styrke bydelssentrene, og legge til rette for gode liv i distriktene, med mulighet for enkelte kultur og fritidstilbud. SV skal også utarbeide løsninger for at flere skal kunne være med, og gjennom redusert halleie arbeide for at egenandeler ikke hindrer barn og unge i å delta.

Friluftsliv og nærhet til variert natur fra fjæra til fjell er noe av det fineste Tromsø har å by på. Tromsø må verne om arealet som er satt av til friluftslivet, og stanse nedbyggingen av strandsonen og av Tromsømarka. Tromsø trenger flere aktivitetsparker, som Charlottenlund. Friluftslivet må gjøres tilgjengelig for folk med nedsatt funksjonsevne ved at kommunen fortsetter å bygge turløper som alle kan bruke. Videre er det viktig å tilrettelegge for bruk av den fantastiske naturen på Kvaløya og på fastlandet. Utfartsparkering, tilrettelegging av løyper og stier, god merking og muligheter for båter å ankre er blant viktige tiltak. SV vil følge opp at naturmangsfoldsplanen til kommunen blir realisert.

Tromsø SV vil styrke møteplasser og aktiviteter for barn og ungdom ved å

Tromsø SV vil styrke bibliotekstilbudet i Tromsø ved å

Tromsø SV vil at flere barn og unge skal få delta i kulturskoletilbud ved å


Tromsø SV vil styrke festivalene og kunst og kulturlivet i Tromsø ved å

Tromsø SV vil styrke idrettstilbudet ved å

Tromsø SV vil tilrettelegge for mer friluftsliv for alle ved å

Les kapittelet Verden i Tromsø – Tromsø i verden