Næring og arbeid

Les kapittelet urfolk og nasjonale minoriteter

Tromsø har gode forutsetninger for å produsere ren mat både innen fiskeri og landbruk. Vår natur trekker turister fra hele verden året rundt. Våre forskningsmiljøer er kunnskapsleverandører til næringsinnovasjon på mange områder. Tromsø SVs mål er å spre makt og rikdom i samfunnet, og gjennom næringslivspolitikken skal vi sørge for at flere får ta del i verdiskapningen.

I Tromsø er vi velsigna med lav arbeidsledighet nå, vi har gode kunnskapsmiljø og et dyktig næringsliv innenfor svært mange områder. For SV er arbeid det viktigste virkemiddelet for å sørge for små forskjeller i samfunnet. Derfor støtter vi ei utviklings av næringslivet i Tromsø. Ei av de aller største utfordringene framover blir å sikre tilgang på nok og kvalifisert arbeidskraft. En viktig oppgave framover blir å sørge for at flere får ta del i arbeidslivet. Mange er utenfor, men har mulighet til å delta i større eller mindre grad. Det å gjøre det mulig å kombinere trygd med arbeid må bli enklere.

Vi skal gi gode rammer hele næringslivet i Tromsø. For Tromsø er det viktig å jobbe med å sikre flere hovedkontorfunksjoner og å utvikle Tromsøs rolle som en by som kan tilby viktige tjenester til næringslivet i heile regionen.

For SV er det viktig å bidra til ei demokratisering av arbeidslivet. En viktig del av det er å legge til rette for arbeidereide bedrifter av ulike slag. Der det er mulig vil SV prioritere arbeidereide bedrifter og ulike typer samvirkelag.

For SV er det viktig at veksten i Tromsø er miljøvennlig. Vi vil derfor bruke kommunens verktøy der vi kan, til å fremme miljøtiltak. Det betyr at vi vil stille krav til næringsvirksomhet. Vi vil stille midler tilgjengelig for miljøvennlige prosjekter der det er aktuelt.

Vi må slutte å bruke naturen som en engangskopp, og vri økonomien slik at ressursene vi bruker kan brukes på nytt på ulike måter og holdes i sirkulasjon – vi trenger en sirkulær økonomi. For Tromsø kommune er Remiks en sentral aktør for å få dette til. SV vil støtte opp om Remiks satsing på biogass og gjenbruk. SV støtter opp om Tromsø Havn sitt arbeid med landstrøm.

Alle kommunale innkjøp og ulike næringsretta støtte og lån til næringsutvikling, i tillegg til det kommunale eierskapet skal bidra til grønn omstilling.

Energi

Det grønne skiftet og ei mer klimavennlig framtid vil kreve mer strøm. Vi trenger strøm til industrisatsing på Grøtsund, til trafikken og vi som innbyggere må ha lave priser på strøm. Det er ikke uvesentlig hvordan denne strømmen produseres. Vi trenger først og fremst en stor satsing på energiøkonomisering. I Norge er det mulig å spare 13 Twh i bygninger. Vi trenger og ei satsing på solceller på bygg, både offentlige og private. Lave temperaturer som i Tromsø gjør solceller mer effektive, så selv om produksjonen er lav i mørketida kan det bli et viktig bidrag.

SV er mot vindmøller på land dersom det går utover natur, reindrift og folk. Kun heilt unntaksvis kan det være aktuelt. Bunnfaste havvindmøller vil nesten uten unntak være i konflikt med natur og fiskeri og er ikke særlig aktuelt hos oss. SV vil støtte bygging av flytende vindmøller der det er mulig å finne arealer som ikke er i konflikt med fiskeri.

Tromsø SV vil:

Et seriøst arbeidsliv

I Tromsø, som ellers i landet, blir det seriøse næringslivet utfordret av aktører som omgår arbeidslivets lover og regler. Det gjelder også kommunale underleverandører som gjør seg skyldige i skatteunndragelser, arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. SV vil jobbe for å styrke de seriøse delene av næringslivet gjennom å stille krav til antall underleverandører, lærlinger og tarifflønn mm.

Næringspolitikk handler om helheten. I hele Norge er det en kamp om de gode hodene og hendene.  Det betyr at næringspolitikk også er å ha interessante og varierte kulturtilbud, overkommelige boligpriser, en velstelt by, gode barnehager og skoler, god infrastruktur og friluftsområder som gjør kommunen til en attraktiv plass å bo.

Tilgang på gode arealer er viktig for næringslivet. Tromsø kommune har store arealer tilgjengelig på Grøtsund og en del andre arealer i kommunen. SV vil bidra til at disse arealene blir utviklet til beste for næringsutvikling og arbeidsplasser.

Flere arbeidsplasser både i offentlig og privat sektor

Tromsø er et senter for kunnskaps, forskning og innovasjon i nord, med viktige offentlige arbeidsplasser som er helt avgjørende for at landsdelen kan ha samme velstandsutvikling som resten av landet. I Tromsø er det å klare om ta forskningen ut til kommersielle produkter en sentral strategi. En viktig del av dette arbeidet er kommunen sin innsats gjennom ProTromsø AS og Jordobservasjon Tromsø AS.

Tromsø SV vil:

Fiskeri og havbruk

Vårt mål for fiskeripolitikken er å realisere idealene i havressursloven. Fisken skal tilhøre folket og de viltlevende marine ressursene skal bidra til å skape verdier langs kysten. Det betyr at vi må styrke kystflåten sitt kvotegrunnlag. 

Havet er sentralt i næringsutviklingen i Tromsø. Kommune er den største sjarkkommune i Norge, kommunen har den største fiskerihavnen i Norge, og kommunen har avansert forskning og industri innen marin bioteknologi. Havet er framtiden for Tromsø.

SV er positive til oppdrett dersom næringa klarer å omstille seg til en anen type drift. I kystsoneplanen har kommunen stilt tydelige krav til framtidig oppdrett. Det skal brukes teknologi som hindrer lusepåslag, som samler opp slam og landstrøm. Kun dersom disse kravene oppfylles vil det være aktuelt med utvikling av oppdrettsnæringa i Tromsø.

SV vil legge til rette for utviklingen innenfor fiskeri og bioteknologi i Tromsø. I første omgang er hovedutfordringen å skape større verdier av all den fisken som landes frossen i Tromsø og som går rett ut av kommunen, og tildels ut av landet, uten å bidra til verdiskapning.

For å oppnå dette vil Tromsø SV:

Reiseliv

Tromsø er en attraktiv destinasjon for turister fra hele verden. Vi har unik natur, vi har nordlys og midnattssol, og vi er i Arktis. I tillegg har vi god infrastruktur, som gjør det enkelt for turister å besøke oss. For Tromsø er turismen en potensiell gullgruve. Tromsø har allerede 4300 ansatte i reiseliv, og tjener årlig 127 millioner kroner i skatteinntekter fra reiselivet. Begge disse tallene øker. Denne økningen kan ikke rettferdiggjøre flere søndagsåpne butikker. Turistenes ønske om å oppleve arktisk natur skal ikke gå på bekostning av norske arbeidsvilkår. Allerede i dag starter vanlige tromsøværinger bedrifter knyttet til turismen. SV vil hjelpe disse bedriftene til å lykkes.

Samtidig fører turismen til økte klimagassutslipp og slitasje på Tromsøs unike natur. Tromsø er bare et attraktivt turistmål så lenge vi har unik natur. Det er derfor viktig at Tromsø beholder den unike naturen. Det er ikke bare en verdi i seg selv å ha vakker natur, men det er også god næringspolitikk. Tromsø kan bare ha turisme dersom den er bærekraftig. SV skal bidra til at næringen blir enda mer profesjonell. Samtidig som strukturen med mange små aktører beholdes, må ansvaret og kunnskapen i næringen utvikles videre.

Vi vil bygge ut kommunens infrastruktur for å ta vare på naturen, som trapper på mye brukte stier, toaletter i distriktet, parkeringsplasser og annen infrastruktur.For å betale for disse tiltakene vil SV innføre en lokal turistskatt.

Tromsø SV er tilbakeholdne med å støtte prosjekter som medfører store inngrep i naturen. Naturen er det som selger Tromsø som reisemål og vi er i ei global naturmangfoldskrise. Det å ta vare på naturen og naturmangfoldet er riktig i seg sjøl, men også viktig for å opprettholde Tromsøs attraktivitet som reisemål.

Tromsø SV vil:

Arktisk landbruk og reindrift

Vårt mål er at maten skal produseres lokalt. SV vil ta hele landet – ja hele kommunen i bruk. Arktisk landbruk har vært og skal fortsette å være viktig for Tromsø. SV vil støtte opp om beitebruk og grønnsakproduksjon i Tromsø. SV vil være positive til innendørs dyrking av grønnsaker i Tromsø.

Reindrifta er en viktig kulturbærende næring i Tromsø. SV vil arbeide for å sikre nok areal slik at næringa blir mulig å drive også i framtida.

Matjord er den øverste 20-30 cm av jorden. Det er den mest næringsrike jorden og det er jorden som har best forutsetninger for plantevekst. Jorden har betydning for beredskap, matsikkerhet, landbruk, naturmangfold og kulturlandskap, men i bynære områder fører det store presset fra arealbehov at mye matjord er gått tapt de siste tiårene. SV har sørget for at Tromsø kommune er blant de første kommunene i Norge som har vedtatt en verneplan for matjord, og vi vil i arealplannleggingen ivareta den nødvendige og begrensede ressursen, så langt det lar seg gjøre.

Vi vil styrke læringen om landbruket, særlig gjennom å støtte opp om Holt Læringstun, ta vare på tradisjonelle arbeidsplasser i distrikts-Tromsø og gi folk mulighet til å nyte av naturen utenfor stuevinduet deres.

SV vil:

Bygg og anlegg

Byggenæringen er ei av Tromsøs største næringer. SV vil støtte opp om fortsatt vekst i byggenæringen.

Bygg genererer klimagassutslipp gjennom bruk av energi og materialer både i byggeprosessen og gjennom byggets levetid. Fokus må derfor være på å fase ut bruk av fossil energi og fremme produksjon av fornybar energi og bruk av klimavennlige materialer. Samtidig vet vi at en helhetlig planlegging av områder med klimavennlig mobilitet er like viktig som bruk av materialer og valg av energisystem. SV vil støtte opp om innovasjon i byggenæringen som fremmer klima og miljøhensyn.

Den seriøse byggenæringen utfordres av useriøse aktører som opererer på markedet med sosial dumping og liten respekt for arbeidslivets lover og regler. Næringa er avhengig av utenlandsk arbeidskraft og fristelsen kan være stor til å utnytte arbeidstakere som ikke vet om sine rettigheter. Slike aktører er en fare for den seriøse del av næringa. SV vil fortsette arbeidet med å utvikle Oslo-modellen i Tromsø.

Tromsø SV vil arbeide for:

Handelsnæringa

Handelsnæringa er den private næringa som har flest tilsatte i Tromsø. Det er i stor grad ei lavtlønnsnæring med mye ubekvem arbeidstid, men det er også ei næring som ofte er ungdoms første møte med arbeidslivet. For SV er det viktig å sikre organisasjonsgrad i denne næringa for å bidra til ordna og skikkelige forhold.

I denne næringa er det stor grad av filialisering og få bedrifter med hovedkontor i Tromsø. SV vil arbeide for å få flere unike handelsbedrifter, særlig i Tromsø sentrum og å unngå at det «bare» blir souvenirbutikker i Tromsø sentrum. SV ønsker at planloven skal gi kommunen større mulighet til å påvirke hvilke butikker som blir etablert.

Tromsø SV vil:

Tilbake til programforsiden