Oppvekst

Les kapittelet helse, omsorg og livskvalitet

Barnehage

En god barndom legger grunnlaget for et godt liv. Barn og unge skal ha like gode muligheter til å utvikle seg som mennesker. Barnehagen og skolen skal bidra til å utjevne forskjeller, til å åpne dører mot verden og til å gi historisk og kulturell innsikt og forankring. Opplæringen skal fremme deltakelse i samfunnet, og gjennom lek og variert undervisning skal barna i Tromsø trenes i å samarbeide med andre, i å være kreative og i å tenke kritisk.

På mange av kommunens områder er det å rekruttere og beholde ansatte noe av den største utfordringa. Det gjelder også innen oppvekst. SV vil satse på de ansatte i sektoren.

Barnehagen i Tromsø skal være fylt med lek og fellesskap. Barnehagen spiller en viktig rolle for barns utvikling og læring. Tromsø SV vil sikre at barnehagene har god finansiering og nok ansatte. SV vil at barnehagen skal ha et godt pedagogisk innhold og at de ansatte har tid til hvert enkelt barn. For å sikre det må vi ha nok pedagoger og nok ansatte i barnehagene. En styrket bemanning i barnehagen vil bidra til at ansatte lettere ser hvert enkelt barn og kan følge dem opp på en god måte. Dette vil igjen bidra til tidligere å oppdage barn som trenger særskilt oppfølging. Det vil også demme opp for et høyt sykefravær.

Det foregår for tiden en ideologisk kamp i Norge. Det er store penger å tjene på å drive barnehage i Norge. Fellesskapet penger er ment å gå til ungene, men for mye midler forsvinner til å berike eierne som tar pengene med til Sveits.

SV stiller seg på de ideelle- og familiebarnehagenes side, og vil gjøre det vi kan for at de skal kunne fortsette driften i Tromsø. Alle nye barnehager i Tromsø skal drives av det offentlige eller ideelle.

Barnehagereformen ga alle barn rett til barnehageplass, men ikke i sitt nærområde. Det fører til at en del har lang vei til og fra barnehagen. SV vil at alle skal få tilbud om barnehageplass i sitt nærområde.

Tromsø er et multikulturelt samfunn. Barnehagen må synliggjøre variasjoner i verdier, kultur, religion, livssyn, og sørge for at alle barna skal føle seg verdsatte og inkludert i vårt samfunn, uavhengig av hvilken bakgrunn de har. Inkludering innebærer at alle tar del i leken i barnehagen.

Ei av de største utfordringene i barnehagene er i sikre nok personell. SV vil jobbe for å øke grunnbemanningen og sikre gode arbeidsvilkår.

Tromsø SV vil:

Skole

En inkluderende fellesskole er viktig for å sikre at alle barn får et godt opplæringstilbud, uavhengig av foreldrenes økonomi, språklig bakgrunn eller helse. På skolen møtes ulike mennesker, med forskjellig utgangspunkt, i samme klasserom. Hver enkelt elev skal bli sett og få tilpasset opplæring. Det gjør vi med god finansiering av skolene, nok kvalifiserte lærere, tidlig innsats, og en praktisk og variert skoledag.

Skolen kan bidra til at det ikke er foreldrenes bakgrunn som bestemmer hvor mye barn skal lære, eller hvilke muligheter de skal få senere i livet. Det er helt nødvendig med økt lærertetthet og skole-lekser for at alle barn skal bli sett og bli gitt den oppfølgingen de trenger. Kontaktlæreren har en nøkkelrolle som ansvarlig for elevenes faglige og sosiale utvikling, for klassens læringsmiljø og sosiale miljø, for samarbeidet med ytre faginstanser og foreldrene og arbeidet mot frafall og utenforskap.

Hode og kropp hører sammen. Skolemat gir mulighet for bedre læring, og derfor vil SV innføre skolemat.

SV vil jobbe for at alle kommunens skoler er universelt utformet og tilgjengelige. Skolen skalutvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle. SV vil sette fokus på en trygt og tettere bemanning i SFO og for tilstrekkelig ressurser for ansatte som vil gi trygg og god kvalitet for elever utenom skoletid.

Det er helt avgjørende for kvaliteten i norsk skole at elevene har lærere med den brede kompetansen som lærerutdanningen gir. Likevel er for mange timer i skolen uten en kvalifisert lærer.

Både spesialpedagogisk, sosialpedagogisk og helsefaglig kompetanse i skolen er viktig for å ivareta elevenes faglige, sosiale, fysiske og psykiske behov på en god måte. SV vil styrke skolehelsetjenesten

Forskning viser at nyutdannede lærere opplever overgangen fra utdanning til yrke som krevende. Skal Norge unngå en alvorlig lærerkrise må det ikke bare utdannes flere lærere, vi må også sikre at de nyutdannede blir i skolen. Alt for mange ferske lærere (16 prosent) møter «praksissjokket» og slutter i løpet av de fem første årene i jobb. Jevnlig veiledning fra kvalifiserte veiledere er en viktig støtte for å ta vare på engasjement og motivasjon hos nye lære.

Skolene er viktige for lokalmiljøa. SV jobber for at skolene skal være åpne og tilgjengelige slik at lag og foreninger kan bruke skolene til sine aktiviteter. SV vil sørge for at nye skoler bygges med bydelsfunksjoner, slik at skolene kan bidra til idrett, kultur og møteplasser for unge.

SV jobber for at SFO-tilbudet skal være gratis. Nasjonalt har SV fått gjennomslag for gratis halvdagsplass i første og andre klasse. Dette er viktig for inkludering og tilhørighet. Vi ønsker å utvide denne ordninga.

Tromsø SV vil:

Barnevern

Barnevernet skal bidra til gode oppvekstvilkår. Noen familier vil ha behov for oppfølging fra barneverntjenesten. Barnevernet skal være en ressurs for familiene, og først og fremst bidra til å styrke oppvekstsvilkårene. Barnevernet jobber med de mest sårbare barna våre. For SV er det grunnleggende at vi klarer å møte familiene, både barn og foreldre, på en respektfull måte, som forebygger konflikt og legger grunnlaget for en god løsning på sikt. Det kan vi bare gjøre hvis barnevernet har nok ressurser. For SV er det viktig at barnevernet sikres både nok ansatte og nok penger til forebygging og tidlig innsats. Barnevernet er inne i ei endring – oppvekstreformen stiller nye stor krav til barnevernet, men ikke minst til alle andre rundt barnet for å sikre en god og trygg oppvekst.

For å kunne hjelpe barnet og deres familie så tidlig som mulig må vi sikre at alle instanser rundt barnet samarbeider til barnets beste. Derfor vil SV at flere enn barnevernet skal kunne bruke famileråd som metode for å sikre gode oppvekstvilkår for barn.

Alternativet er at vi får flere avvik, vi klarer ikke å hjelpe de barna vi må hjelpe, vi møter ikke familier med respekt, de ansatte føler at de alltid henger etter og sykefraværet går opp. Det er også dårlig økonomi å bli hengende etter, siden det er billigere å sette i gang hjelpetiltak tidlig, enn å sette inn omsorgsovertakelser, når ting allerede har skjært seg. Det er derfor viktig å sikre barnevernet nok ressurser. Ny barnevernslov fører til endringer i barnevernet og en ny reform for barnevernet og alle som jobber med barn i Tromsø. Denne oppvekstreformen må føre til bedre samarbeid mellom ulike instanser og etater og føre til tidlig innsats slik at vi i større grad forebygger og i mindre gard må reparere

Tromsø SV vil:

Gode forhold for barnefamilier

Stadig flere unger vokser opp i fattige familier. De siste tallene fra Bufetat viser at 8,3% av barna i Tromsø vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt. Det er 1114 barn. Selv om andelen i Tromsø er mye lavere enn for landet som helhet er det likevel et stort problem. Med den utviklinga vi ser i økonomien er det sannsynlig at det vil bli flere barn som vokser opp i familier i lavinntekt.

Derfor er det spesielt viktig at kommunen fører en politikk for inkludering og omfordeling. Fast inntekt og stabilt arbeid er viktig for å bekjempe fattigdom, derfor må særlig unge som står utenfor arbeid og aktivitet følges tett opp.

Mange av barna som vokser opp i fattige familier bor trangt og er avhengige av offentlige ytelser. Derfor er det å sikre ei trygd til å leve av og med sentralt i å redusere tallet på barn som vokser opp i fattigdom

Tromsø SV vil

Oppvekstmiljøet handler om mye mer enn skole og barnehage. Det er summen av alle opplevelsene til barn og ungdom. Derfor er det viktig at kommunen ser heilhetlig på skole, barnehage og fritid, og støtter opp om de familiene som trenger hjelp for å skape et trygt liv for sine barn.

Les kapittelet kultur, idrett og friluftsliv