Samferdsel 

Les kapittelet et klima og miljøvennlig Tromsø

Å forflytte seg i Tromsø skal være enkelt, trygt og miljøvennlig. Vi står ved et historisk veiskille i samferdselspolitikken: Gjennom bypakken får vi et bedre busstilbud, trygge skoleveger og flere gang og sykkelstier. Dette vil redusere biltrafikken og sørge for mindre klimautslipp og bedre lokalmiljøer. 

Bypakken er en avtale mellom fylkeskommunen, staten og Tromsø kommune, der staten bidrar med 42% av 6,5 milliarder i bytte mot at det innføres bompenger over en 15 års periode (2021-kroner).  Bypakken er basert på nullvekst i biltrafikken, og Tromsø kommunestyre har vedtatt at de første prosjektene i bypakken er tryggere skoleveg, hyppigere bussavganger og billigere bussbillettpriser. Bypakken vil nå bli fulgt opp med en byvekstavtale med Staten om større andel av finansieringen.

Det skal satses mer på kollektivtrafikk, mer gang og sykkelveger og å løse vanskelige trafikknutepunkter. Gang- og sykkelveger og trygge skoleveger er viktig i hele kommunen. Andre prosjekter er flere kollektivfelt på Kvaløya og på Tromsøya, bussterminaler og bussholdeplasser, gratis innfartsparkering på fastlandet og Kvaløya og i Tromsdalen, utbedring av Giæverbukta og andre vanskelige trafikknutepunkt. SV mener vi ved å følge med på endringer i trafikkmønster må vurdere hvilke trafikkløsninger som er hensiktsmessige for å møte de trafikale utfordringene kommunen står ovenfor, herunder ny bruforbindelse til Kvaløya. Tiltaket må ha som formål å bedre beredskapen, gjøre det enklere å bruke gang, sykkel og kollektiv, og oppheve byggestansen og, slik at det kan bygges flere og varierte boliger innenfor dagens bygrense, uten at nullvekstmålet forringes.

Busstilbudet må gradvis bli utvidet i takt med behov og økt bruk. Tromsø har i dag billige periodekort for hele kommunen som gjør busstilbudet attraktivt for mange. Også i distriktene må også busstilbudet bedres i takt med at flere bruker periodekort. Det må kombineres med gratis innfartsparkering.

Tromsø SV vil ha legge om til god og miljøvennlige samferdsel ved å

Les kapittelet byutvikling og gode lokalsamfunn