Urfolk og nasjonale minoriteter

Samer har vært en del av Tromsøsamfunnet gjennom århundrer, tidligere særlig tilknyttet næringer som reindrift, fiske og fangst, husdyrhold og handel. I dag er Tromsø også en sentral samisk kultur- og kunnskapsby, og vertskapsby for et stort antall samiske studenter. Den samiske befolkningen i Tromsø og interessen for samisk språk og kultur er økende, og Tromsø er nå den kommunen med flest innbyggere registrert i Sametingets valgmanntall. Dette gjør at Tromsø i dag er i en særstilling i det viktige arbeidet for å ivareta og videreutvikle samisk språk og kultur i bysamfunn og i nordområdene.

Samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Tromsø kommune dekker et bredt spekter av samarbeidsoppgaver, som skal følges opp. De viktigste er en egen barnehagegaranti, realisering av samisk hus i Tromsø, skjøtsel og formidling av de samiske kulturminnene i Sálašvággi/Tromsdalen og Rávdnjemuotki/Finnheia, styrking av sjøsamisk språk, kultur og næring, bekjempe diskriminering og hets, ivareta areal til reindrifta, og ikke minst; sikre et helhetlig opplæringstilbud i samisk 1.-10. trinn og få på plass et fullverdig ungdomsskoletilbud i samisk.

De foreslåtte endringene i sameloven i 2023 gjør at Tromsø kan bli medlem av samisk språkforvaltningsområde. I det nye forslaget er det tre kategorier, og SV mener at Tromsø bør bli en språkstimuleringskommune.

Tromsø SV vil styrke det samiske Tromsø ved å