Verden i Tromsø – Tromsø i verden

Les kapittelet kultur, idrett og friluftsliv

Tromsø som internasjonalt samfunn har økende betydning på flere områder:

 Internasjonalt samfunn

Det er et kvalitetsstempel for byen vår at folk fra hele verden bosetter seg her i det arktiske nord. Kommunen har et ansvar for å legge til rette for alle som ønske å komme til Tromsø, enten de kommer for å studere, arbeide, har flyktet fra hjemlandet eller av andre grunner.

Tromsø kommune har et integreringsutvalg som arbeider med integrering og skaper aktiviteter for å gjøre Tromsø til mer inkluderende, åpent og tolerant samfunn. Integreringsutvalget gir råd, informasjon og skape aktiviteter for mangfoldet gjennom samarbeid med ulike innvandrerorganisasjoner, frivillighet, offentlige etater og næringslivet. Tromsø SV satser og støtter opp utvalgets arbeid for samskaping av aktiviteter for integrering, inkludering, informasjon og internasjonalt arbeid. 

Arbeidsinnvandrere er en viktig del av Tromsø. I Tromsø er det lav arbeidsledighet, og mange kommer til Tromsø for å arbeide.  Mange bransjer fra fiskerinæringa, byggebransjen og en rekke servicenæringer strever med å få fatt i arbeidskraft. Det er viktig at de som kommer hit får gode arbeidsforhold og at de følges opp og blir medlemmer av fagforeninger. Videre trenger de  å få delta  og bygge seg et sosialt miljø. Da er språk svært viktig.

På verdensbasis er 90 millioner mennesker på flukt. Mange lever i flyktningleirer i flere år under elendige forhold; de mangler mat, vann, klær og medisiner. Noen flykter pga. krig og andre blir utsatt for urett og forfølgelse på grunn av raser, religion og nasjonalitet eller politiske meninger i sitt eget hjemland.  Krigen i Ukraina har ført til en stor strøm av flyktninger i Europa. Tromsø har tatt imot mange ukrainske flyktninger. Flyktningsituasjonene er umenneskelige, prekære og uholdbare i verden. Derfor Tromsø SV mener og vil legge til rette for at flyktninger skal få komme til Tromsø.

Boliger og god norskopplæring er en første forutsetning for å kunne skaffe seg yrkesfaglig eller høyere utdanning og tilgang til arbeidslivet. SV vil at ordningen med introduksjonsprogrammet skal gjøres mer fleksibel slik at alle får den innføringen i norsk språk, kultur og kompetanse som de trenger for å gå videre. Det er viktig at språkopplæringa blir mer fleksibel og gjøres tilgjengelig digitalt for å sikre at alle får et godt tilbud.

For enslige mindreårige flyktningbarn er det helt avgjørende at de kan være med på egne asylmottak eller omsorgssenter. Opplæringen bør være på samme skole slik at fritidsaktiviteter blir på lik linje med alle andre barn på skolene. Vårt mål er at alle barn skal ivaretas av barnevernet. Enslige mindreårige flyktninger skal imidlertid frem til da ha like rettigheter til et trygt og godt liv som andre elever i klassene.  Målet med slik opplæring er integrering, inkludering og økt kunnskap, på den måten bygges gjensidig tillit og vi kan motvirke utenforskap, rasisme og radikalisering.

De grunnleggende verdiene om å kunne leve sine liv i frihet skal gjelde alle innbyggere, uansett etnisk-, religiøs- eller kulturell bakgrunn. Men det finnes utfordringer som handler om omskjæring, tvangsekteskap, sosial kontroll, æreskultur, rasisme og diskriminering. Det er et skjult, men økende problem at mennesker på flukt utsettes for menneskehandel.

Motstrategien her er godt opplæring, inkludering og integreringsarbeid gjennom kunnskap, utdanning og arbeid. Homofile og unge jenter med innvandrerbakgrunn som modig kjemper for sine rettigheter, har vår fulle støtte. Tromsø SV støtter arbeid mot æreskultur, tvangsekteskap og sosial kontroll, samt rasisme og diskriminering og kriminalitet i kommunen vår.

Tromsø SV vil inkludere og styrke det mangfoldige Tromsø ved å

Sikkerhetspolitikken i nord

Sjarken Havsund,42 fot, leverer fisk på Karlsøybruket. Skipper Eirik Rånes ogt mannskap Kurt-Ove Andersen laster is.

Sikkerhetspolitikken i nord er under press. Etter Russlands angrep på Ukraina er Norges forhold til Russland endret, og samarbeidet mellom Nord-Norge og Nordvest Russland har stoppet helt opp, Tromsø har sagt opp sitt vennskapsbysamarbeid med Murmansk, Arkhangelsk og Nadym. For Norge som et lite land i verden er det helt grunnleggende å forsvare nasjonal suverenitet, det ikke er akseptabelt – og i strid med folkeretten – at en stormakt bruker militær voldsmakt for å endre internasjonalt anerkjente grenser. Norge må ha et sterkt nasjonalt forsvar, og ha evne til i større grad å hevde suverenitet og ta hånd om kriser selv.

Russlands atomvåpen på Kolabasen og USAs strategiske atomvåpenopptrapping i nordområdene er den største sikkerhetspolitiske trusselen for oss i nord. Nordområdene og Svalbard er strategisk viktige områder for de to stormaktene. Atomvåpentrusselen øker når konflikt mellom atommakter kommer nærmere, og det aktivt trues med bruk av atomvåpen.  Undergravingen av nedrustningsavtalene fra 1980- og 90-tallet er svært alvorlig. Verken USA/NATO eller Russland har frasagt seg muligheten til førstebruk av atomvåpen.

Tromsø kommunestyre har i 2019 vedtatt å støtte FNs forbud mot atomvåpen, slik også mange andre kommuner og byer i hele verden har gjort. FNs atomvåpenforbud er i dag det viktigste redskapet for å utløse kjernefysisk nedrustning, gjennom å delegitimere atomvåpen og legge press på atommaktene for å begynne gjensidig nedrustning. Norge må slutte seg til FNs forbudstraktat.  NATO-medlemskapet hindrer ikke Norge formelt i å ratifisere atomvåpenforbudet. Det er videre viktig å arbeide for et atomvåpenfritt Norden.

De amerikanske ubåtene i Tromsø utgjør en sikkerhetstrussel. Amerikanske ubåter kan inkludere atomvåpen, og Tromsø og Tønsvik vil bli et russisk bombemål. I tillegg er atomdrevne ubåter en sikkerhetsrisiko i fredstid. SV vil holde fast på nei til amerikanske baser i Norge, og til baseavtalen som ble inngått med USA i 2021. Også Norges øvrige selvpålagte restriksjoner, som ingen atomvåpen på norsk jord, må opprettholdes.

For Tromsø er det viktig å arbeide for lavspenning i nord også under den nye sikkerhetspolitiske situasjonen. Det er vår viktigste oppgave som medlem i NATO, også her er det viktig å samarbeide med de andre nordiske landene. Gjennom Arktisk Råd må Norge forhindre at nordområdene utvikler seg til en geopolitisk konfliktsone.

Vi har mange felles utfordringer med landene rundt Arktis, inkluderte Russland. Det er – etter hvert – viktig og nødvendig å ta opp igjen samarbeid om klima og miljø, både gjennom Arktisk råd og andre kanaler. Fiskeriavtalen og delelinjen i Barentshavet er fortsatt tatt vare på, den er livsviktig for den vellykkede gode forvaltningen av fiskeressursene.

Tromsø SV vil styrke sikkerheten i nord ved å 

Les kapittelet urfolk og nasjonale minoriteter